Očekávané výstupy finanční gramotnosti

5.4.1 ČLOVĚK A JEHO SVĚT
VZDĚLÁVACÍ OBLAST

  V otázce finanční gramotnosti žák:

   1.
Rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby jejich ochrany, uvede příklady.
   2.
Sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu domácnosti, dodržuje zásady hospodárnosti a vyhýbá se rizikům při hospodařená s penězi.
   3.
Na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení, uvede příklady použití debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich omezení.
   4.
Vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí, vysvětlí význam úroku placeného a přijatého, uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je využít.
   5.
Uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí deficitu.
   6.
Na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny, na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz.
   7.
Rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané.
   8.
Rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti.Příloha č. 1 k Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy,
kterým se mění Rámcový vzdělávací program
pro základní vzdělávání, čj. 12586/2009-22

5.10.3 ETICKÁ VÝCHOVA
DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR

  :: Etická výchova - Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru dle témat ::

   1. Mezilidské vztahy a komunikace.
   2. Důstojnost lidské osoby. Pozitivní hodnocení sebe.
   3. Pozitivní hodnocení druhých.
   4. Kreativita a iniciativa. Řešení problémů a úkolů. Přijetí vlastního
       a společného rozhodnutí.
   5. Komunikace citů.
   6. Interpersonální a sociální empatie.
   7. Asertivita. Zvládnutí agresivity a soutěživosti. Sebeovládání. Řešení
       konfliktů.
   8. Reálné a zobrazené vzory.
   9. Prosociální chování v osobních vztazích. Pomoc, darování, dělení se,
       spolupráce, přátelství.
   10. Prosociální chování ve veřejném životě. Solidarita a sociální problémy.


  :: Etická výchova - očekávané výstupy::

   1. Období ZŠ
   Žák:
   - si osvojí oslovování křestními jmény, používání vhodných forem pozdravu,
     naslouchání, dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě,
     poděkování, omluvu, přiměřenou gestikulaci
   - se podílí na vytváření společenství třídy prostřednictvím dodržování
     jasných a splnitelných pravidel
   - si osvojí základní (předpoklady) vědomosti a dovednosti pro vytvoření
     sebeúcty a úcty k druhým
   - si osvojí základy pozitivního hodnocení a přijetí druhých
   - zvládá prosociální chování: pomoc v běžných školních situacích, dělení se,
     vyjádření soucitu, zájem o spolužáky
   - vyjadřuje city v jednoduchých situacích
   - využívá prvky tvořivosti při společném plnění úkolů
   - reflektuje situaci druhých a adekvátně poskytuje pomoc


   2. Období ZŠ
   Žák:
   - reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z
     verbální komunikace, zvládá položit vhodnou otázku
   - si uvědomuje své schopnosti a silné stránky, utváří své pozitivní
     sebehodnocení
   - se dokáže těšit z radosti a úspěchu jiných, vyjadřuje účast na radosti
     i bolesti druhých, pozitivně hodnotí druhé v běžných podmínkách
   - identifikuje základní city, vede rozhovor s druhými o jejich prožitcích, na
     základě empatického vnímání přemýšlí nad konkrétní pomocí
   - jednoduchými skutky realizuje tvořivost v mezilidských vztazích, především
     v rodině a v kolektivu třídy
   - iniciativně vstupuje do vztahů s vrstevníky, dokáže rozlišit jejich nabídky k
     aktivitě a na nevhodné reaguje asertivně